Jump to content
Женя

Договор про надання послуг з утримання будинку (админ.,охрана)

Recommended Posts

Разносить давайте следующим образом - пункт 1.1 - не нравится это, предлагаю вот что ....; 1.2 - не нравится это, предлагаю вот что ...... и так далее до пункта 8.7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Договір про надання послуг

м. Київ « » 2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ковальська-Житлосервіс», надалі «Виконавець», в особі Гснер&тіьного директора Муляра Миколи Ілліча, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та

надалі «Споживач», з другої сторони, склали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОБОРУ

1.1. Предметом договору є:

- забезпечення надання послуг з утримання служби адміністраторів;

- забезпечення силами сторонніх організацій шляхом укладення відповідного договору, контрольно-пропускного режиму на гірибудинкову територію за адресою:

м. Київ. вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. № (надалі - Послуги),

де знаходиться квартира №_ загальною площею кв.м., а споживачем -

своєчасної оплати цих послуг у строки та на умовах, передбачених договором.

1.2. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого кошторису витрат на утримання служби адміністраторів та забезпечення контрольно-пропускного режиму на прибудинкову територію (Додаток № 1).

1.3. Розмір щомісячної плати за надані послуги визначається за домовленістю сторін і на дату укладення цього договору становить 1,70 грн. за 1 кв.м. загальної площі квартири.

1.4. Послуги, що надаються за цим договором відносять до третьої групи житлово- комунальних послуг.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

2.2. Платежі за даним договором вносяться споживачем, не пізніше 1 - го числа місяця, що настає за розрахунковим.

2.3. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у встановленому законом розмірі.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Споживач має право на:

3.1.1. Своєчасне отримання послуг належної якості послуги згідно з законодавством та умовами договору

3.1.2. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг.

3.1.3. На внесення за погодженням з Виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від споживача виконання даного договору.

3.2.2. Нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом.

3.2.3. У випадку збільшення витрат на послуги з у тримання служби адміністраторів та забезпечення контрольно-пропускного режиму на прибудинкову територію, виконавець мас право збільшити розмір щомісячної палати.

3.2.4. Нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством України.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Споживач зобов’язаний.

4.1.1. Оплачувати послуги в установлений цим договором строк.

4.1.2. Дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил.

4.1.3. У разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно із законодавством та умовами договору.

4.2.2. Доводити до відома споживача про зміни витрат на послуги з у тримання служби адміністраторів та забезпечення контрольно-пропускного режиму на прибудинкову територію шляхом розміщення інформації на дошці оголошень.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

- несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені в розмірі, передбаченому законом;

- порушення визначених цим договором зобов'язань.

5.2. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:

- порушення зобов'язань, визначених цим договором.

6.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Цей договір укладається на три роки і набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

6.2. Договір вважається продовженим на наступний термін, якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявить про його перегляд за один місяць до закінчення його дії.

6.3 Договір може бути розірваний достроково у разі переходу права власності на квартиру до іншої особи при умові повідомлення виконавця про ці обставини.

6.4. Договір укладено у двох примірниках, по одному хія кожної із сторін.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. Строк виконання зобов'язань за цим Договором в такому разі відкладається на період існування таких обставин. У випадку існування обставин непереборної сили більше 3-х місяців, кожна із Сторін може письмово повідомити іншу Сторону про розірвання договору, з обов'язковим проведенням розрахунків.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Споживач повідомлений, що адміністратор діє відповідно до посадової інструкції, затвердженої виконавцем.

8.2. Адміністратор не несе відповідальність за збереження та цілісність автомобілів споживача, які знаходяться на прибудинковій території та іншого майна споживача.

8.3. Заборгованість споживача за цим договором стягується в судовому порядку.

8.4. Припинення надання послуг та розірвання цього договору не звільняє споживача від сплати заборгованості.

8.5. Всі суперечки, що виникають при виконанні умов цього договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли домовленості, то спір вирішується у встановленому законодавством порядку.

8.6. З моменту підписання цього договору всі попередні переговори та листування по ньому втрачають юридичну силу.

8.7. Жодна із сторін не мас права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони.

9. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

Телефони: Генеральний директор 569-84-08 Головний інженер 569-84-10

Головний бухгалтер 569-91-85

Паспортист

Начальник ЖЕД

10. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ: СПОЖИВАЧ:

ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС»

(прізвище, ім’я та по батькові) 02140, м. Київ, пр. М.Бажана, буд. 14

р/р 26007001037723 в КРФ ГІАТ КБ «Хрещатик» (адреса)

МФО 300670 (номер телефону)

1 ел. 569-84-08 (підпис)

МП Генеральний директор

МП

М.І. Муляр

Договір про надання послуг.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо Leo, а то у меня ctrl-v здесь не работает. Сделай пожалуйста, тоже самое в теме ниже.

 

 

п. 1.1 предлагаю добавить "Додатки". В додатках должна быть должностная инструкция админов и охраны, чтобы все кто подписал дог. понимали за что они платят, что можно требовать от одних и других. Додаток должен быть неотъемлемой частью договора.

п. 2.2 предлагаю заменить "не пізніше 1-го числа місяця" - на "не пізніше 20-го числа місяця, що настає за розрахунковим"

п. 3.1.2. предлагаю добавить "у встановлені законодавством строки".

 

добавить п. 3.1.4. на зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку.

 

добавить п. 3.1.5. "участь в обговоренні, пошуку, та погодженні ініціативноб групою, організації/й, які мають забезпечувати контрольно пропускній режим на прибудинкову територію." как-то так

 

п. 3.2.3. добавить выдененое ...... виконавець має право, за згодою споживача, збільшити розмір щомісячної плати.

п. 6.1. заменить "укладається на три роки" на "укладається на один рік"

п. 8.1. добавить после "затвердженої виконавцем" - та споживачем. Хотя здесь вопрос, имеет ли право потребитель подписывать долж. инструкцию админа и охраны, не подписывая дог. с третьими орг. которые предоставляют эти услуги ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Женя, в принципе со всеми изменениями лично согласен, но...

1. стоит ли заморачиваться "редакцией" и переподписанием договора.

2. может лучше составим заявление-требование, где будут озвучены открытые вопросы, подпишем его несколькими десятками жильцов и отправим заказным писмом на Чавдар с копией в ЖЕК:

- проведение домофонов к квартирам (проблемы Андернета нас не пипчат, ЖЕК поимел свой зазор за то, что впустил такого "монополиста" -  пусть надавит или снимают свое навесное оборудование, возвращают бабло и на эти деньги ставят обычные домофоны);

- ужесточение мер пропускного режима в ЖК;

- устранение с протеканием крыши, которые озвучивал Leo;

- жесткий контроль входящих в подъезды (парнишка, который прополз и лазил по этажам, предлагая зимнее оборудование для кондиционеров делал это неоднократно; не исключено, что могут быть и последствия, т.к. сейчас под эту тему подписалис уже и колл-сервисы - мне уже звонили и предлагали тоже самое).

 

Как-то так.

-

Share this post


Link to post
Share on other sites

+1 к заявлению-требованию.

Так же можно озвучить на форуме например каких-то 2-3 дня и время, что бы все желающие могли прийти и подписать его.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Договор - это основной документ, регулирующий отношения потребителя и поставщика. Вы вспомните, сколько было возмущений что дог. на 3 года, что платим авансом, что долж. инструкции тяжело добыть, что непонятно какие охранные фирмы заходят и чем они занимаются. Сейчас оказывается что все всё устраивает.

А завтра что-то взбредет им в голову и согласно п. 3.2.3 подымут оплату за охрану и админ. в 2 раза и что .... толку писать письма, они просто сошлются на п. 3.2.3. и досвидос - платите в 2 раза больше, лузеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Договор двухсторонний, мы также само можем сейчас потребовать уменьшения стоимости того или иного вида услуг.

Итог - итак и эдак мы встретимся в суде!!!

 

П,С, Я не против корректировки договора, но заявление тоже необходимо, а учитывая "активность" жителей ЖК, то действительно, как ты заметил всем все нравится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Договор можно расторгнуть в связи с непрозрачностью его(не предоставлены договора с охранними фирамами) нет расчета себестоимости оплаты консъержей?, почему в расценку заложены моющие средства если они уже присутствуют в расценках на обслуживание,(4,30гр) согласно другого договора. Следующее - договора на комунальные услуги составляються на год. и потом пролангируються в случае согласия сторон, Дальше не выполнение одной стороной своих обязаностей, Что за телефон мы оплачиваем? Причин море. Надо писать Жалобы на неполное предоставление услуг и непрозрачность составления договоров. Требовать перезаключения!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соседи добрый день.

Касательно договора по администраторам и охране, в феврале месяце мной было направлено заявление в ЖЕК Ковальской следующего текста:

ТОВ «Ковальська – Житлосервіс»
від __________________________
адреса: вул.. Сікорського 1а, кВ. _____м. Київ

тел. ______________

 

 

Заява
про згоду укласти договір Про надання послуг але на інших умовах

 

 

Мені запропоновано Вашим підприємством укласти договір «Про надання послуг».

Я маю намір укласти зазначений договів. Однак у запропонованому вами варіанті договору вбачаю порушення вимог законодавства України і своїх цивільних і споживчих прав, і тому на підставі ст. 646 Цивільного кодексу України, я повідомляю про свій намір укласти такий договір, але на інших умовах, а саме з урахуванням наступних моїх зауважень:

 1. Назву договору визначити як  «Договір про надання послуг адміністраторів та забезпечення контрольно-пропускного режиму».
 2. Преамбулу Договору викласти у редакції «Товариство з обмеженою відповідальністю «Ковальська – Житлосервіс», надалі «Виконавець», в особі Генерального директора Муляра Миколи Ілліча, який діє на підставі Статуту зареєстрованому ________________ за номером» (вказати орган у якому зареєстровано Статут та номер реєстрації), далі за текстом. Також, у преамбулі договору прошу вказати документ, що підтверджує повноваження ТОВ «Ковальська – Житлосервіс» на обслуговування будинку. Зокрема, рішення уповноваженого місцевого органу влади тощо.
 3. Визначити у договорі поняття «адміністратор» та «контрольно-пропускний режим». Зазначу, за договором взагалі не зрозуміло про що йдеться. Якими функціями наділяється адміністратор і що мається на увазі під «контрольно-пропускним режимом», тобто самого предмету договору як такого не має.
 4. Пункт 1.1. викласти у наступній редакції «Предметом договору є забезпечення Виконавцем надання послуг з утримання служби адміністраторів будинку за адресою м. Київ, вул. Сікорського 1 а (далі – Будинок) та контрольно-пропускного режиму на прилеглій до Будинку території, а Споживачем своєчасної оплати цих послуг, у строки та на умовах визначених цим договором».
 5. Оскільки розрахунковим періодом визначено календарний місяць, (тобто період від 00.01. 1 числа місяці до 23.59 останнього дня місяця) фізично не можливим є проведення розрахунку до 1 числа місяця наступного за розрахунковим. У зв’язку з чим п. 2.2. пропоную викласти у редакції «Платежі за даним договором вносяться Споживачем на рахунок Виконавця __________________________ не пізніше 10 числа місяця наступного за розрахунковим на підставі _________________.»
 6. Оскільки чинним законодавством наразі непередбачено нарахування пені при надання комунальних послуг, пп. 2.3, 3.2.2., 3.2.4, 4.1.3, абзац 2 пункту 5.1. статті 5. пропоную виключити. Дані питання пропоную включити до Договору після  внесення відповідних змін до чинного законодавства. Наголошую, що у Договорі п.3.2.2 та п. 3.2.4 є майже однакові за написанням та наповненням.
 7. Також зазначу, щодо підписання Договір не містить у собі усі необхідні умови, які безпосередньо стосуються особливостей з адміністрування та забезпечення контрольно-пропускного режиму на прилеглій до Будинку території, тобто виконання самого договору, а саме: Договором чітко не визначено зобов’язання Виконавця про які йдеться у пункті 4.2 . Зокрема, Договором, не визначено:

-          перелік послуг що входять до адміністрування та забезпечення контрольно-пропускного режиму,

-          порядок надання таких послуг,

-          порядок перерахунків розмірів плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі чи зниження їх якості

-          порядок контролю якісних (кількісних) показників надання послуг та звіту сторін;

-          терміни усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

-          кількісні та якісні показники, що впливають на формування тарифу (збільшення або зменшення) за цим Договором;

-          порядок проведення розрахунків.

 1. У підпункті 3.1.3. слова «… що впливають на розмір плати за послуги» виключити.
 2. У підпунктах  3.1.1 та 4.2.1. вказати Закони України яки регулюють надання послуг за чим договором та стосуються безпосередньо відносин між Виконавцем та Споживачем.
 3. У підпункті 4.1.2. визначити перелік санітарно-гігієнічних і протипожежних правил для виконання цього договору. Також виконання таких правил прошу розповсюдити для виконання Виконавцем.
 4. Підпункті 4.2.2. викласти у редакції «Доводити до відома Споживача інформацію щодо зміни тарифу визначеному пунктом 1.3 цього договору шляхом розміщення інформації на дошці оголошень Будинку за 30 календарних днів до введення в дію таких змін. Зміни тарифу відбуваються шляхом підписання додаткової угоди до цього договору до дати введення в дію такого тарифу.»
 5. Пункт 6.3. Викласти у редакції «Договір припиняє свою дію у разі припинення прав власності Споживачем на квартиру».
 6. Прошу доповнити Договір інформацією про порядок відшкодування збитків, завданих майну споживача та / або приміщенню, шкоди, завданої життю чи здоров’ю Споживача внаслідок неналежного або неповного надання послуг за Договором адміністратором та особами з забезпечення контрольно-пропускного режиму.
 7. У пункті 8.1. є посилання щодо посадової інструкції адміністратора. У зв’язку з чим, вважаю за доцільне доповнити договір Додатком.
 8. У Договорі не зазначено взагалі переліку послуг з контрольно-пропускного режиму та порядку виконання таких послуг. Зокрема, у разі надання таких послуг сторонніми організаціями пропоную визначити договором порядок проведення тендеру на вибір такої організації з інформуванням Споживача та перелік послуг з забезпечення контрольно-пропускного режиму для укладання договору Виконавцем.
 9. Пункт 8.2 після слів  «… іншого майна» доповнити словами « …. Що знаходиться на прибудинковій території».

Share this post


Link to post
Share on other sites

а это ответ на мое письмо

Від кого:
Светлана Бабенко <s.babenko@i.uaзберегти адресудодатково
Кому:
Lyudmila <zkk_kiev@i.ua>
Дата:
18 бер, 16:03 додати мітку
В процеcі. Я про нього пам'ятаю. Постараюся до кінця неделі закінчити. 
 
после этого ничего не получала. 
Ни договора ни ответа. 
 
Светлана Бабенко - это юрист Ковальской. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

что касается охраны комплекса - 

Охрана объектов - это лицензионный вид деятельности который регулируется Законом Украины "Про охоронну діяльність" . 

Здесь да нужно понимать кто нас охраняет, на каких условиях, их функционал и ответственность. 

Знаю что на территории комплекса уже есть случаи "бомбежки" авто" - никто не виноват. 

 

кроме прочего - должна быть застрахована ответственность охранной фирмы перед охраняемыем объектом. 

т.е. в случае авто - если охранная фирма не компенсирует владельцу авто финансы за собственную безолаберность - тогда обращается в старховую компанию и та компенсирует владельцу авто убытки. 

опять же нужно знать все условия, а не брать компанию и цепочку договоров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

а это ответ на мое письмо

Від кого:
Светлана Бабенко <s.babenko@i.uaзберегти адресудодатково
Кому:
Lyudmila <zkk_kiev@i.ua>
Дата:
18 бер, 16:03 додати мітку
В процеcі. Я про нього пам'ятаю. Постараюся до кінця неделі закінчити. 
 
после этого ничего не получала. 
Ни договора ни ответа. 
 
Светлана Бабенко - это юрист Ковальской. 

 

Да, уж - скоро будет год...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы молодец!!! Если бы все написали Заявления- Жалобы на Гендиректора Муляра может что то и поменялось!!!! я лично не плачу за услуги с августа,договор новые так и не дали! На следующей недели обращусь в КМДА потом в Суд!!! Бумажек от ТОВ " Ковальськая Житлосервис" уже насобирал! Можно и в прокуратуру по поводу тарифов и обслуживания здания!!!! и Еще договора заключаються на конкретный дом (охрана,консъерж) а не на комплекс!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

подскажите в КМДА обращение готовите на тему качества обслуживания? или как. если не секрет.

 

И предложение ко всем соседям, подготовить коллективное обращение в КМДА о предоставлении информации о порядке выбора эксплуатирующей компании для жилого дома. 

т.е. - на каких условиях компании дают право обслуживания

кто контролирует выполнение этих правил

и самое интересное - если жильцы не согласны - как изменить (поменять) такую обслуживающую компанию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы молодец!!! Если бы все написали Заявления- Жалобы на Гендиректора Муляра может что то и поменялось!!!! я лично не плачу за услуги с августа,договор новые так и не дали! На следующей недели обращусь в КМДА потом в Суд!!! Бумажек от ТОВ " Ковальськая Житлосервис" уже насобирал! Можно и в прокуратуру по поводу тарифов и обслуживания здания!!!! и Еще договора заключаються на конкретный дом (охрана,консъерж) а не на комплекс!!!

Подскажите обращались ли в судебные инстанции? Чем закончилось?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет не обращался.

Лень. :lol:

Заключение договоров положено на сторону предоставляющую услуги.

Я написал свои замечания, к проекту , теперь жду отредактированных согласно Законодательства Украины договоров. Начну платить с дня их подписания.

ЖЄКу если не нравиться положения дел , пусть обращаются в суд.  :rolleyes:  Я готов. :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×